ΔΟΥΚΑΣ Ιωάννης (1838 ή 41-1916) “Προσωπογραφία Αμαλίας Λάντερερ – Αβέρωφ”

Προσωπογραφία Αμαλίας Λάντερερ - Αβέρωφ

Ο Ιωάννης Δούκας, ζωγράφος με έντονη εκθεσειακή δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αφιέρωσε κατά το δεύτερο΄ μισό του 19ου αιώνα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του στην προσωπογραφία. Το πορτραίτο της Αμαλίας Λάντερερ-Αβέρωφ, κόρης του βαυαρού καθηγητή της Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ξαβέριου Λάντερερ, και συζύγου του Μιχαήλ Αβέρωφ, παππού των Ιδρυτών της Πινακοθήκης, πρέπει να φιλοτεχνήθηκε το 1879 ή λίγο πριν. Στο δυμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε από την αναφορά της εφημερίδας «Εφημερίς» της 22 Ιουνίου 1879, όπου επαινείται η προσωπογραφία της κυρίας Αβέρωφ όταν εκτέθηκε στο βιβλιοπωλείο Νάκη. Η εικόνα «Όαναπαριστά τους ωραίους χαρακτήρας και την ζωήν του προσώπου δια χρωματισμού εντόνου και θερμού. Οι διαβάται ίστανται προ της εικόνος αποθαυμάζοντες την ομοιότητα άμα δε και την ζωηρότητα. Ο κ. Δούκας έχει το προσόν να ρίπτει ασφαλή τα χρώματα δια του χρωστήρος του να δίδει μαλαχρινήν όψιν εις τας εικόνας του επί βάθους καλού και ούτω να εξαίρη της μορφής την λαμπρότητα και να συγκρατή, ως ειπείν, τας κινήσεις όλης της ζωής εις μίαν στιγμήν Ό».

Did you like this? Share it!