ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσης 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσης 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσης 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσης 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσης 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσης 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήσης 2019